تحلیل بیانیه گام دوم: باید کشور را از میکروب غربزدگی نجات داد

 

انقلاب اسلامی در طول چهل سال گذشته بارها به خودسازی پرداخته و خیلی از رویش ها و ریزش ها محصول همین خودسازی هاست. در چهل سال دوم نیز انقلاب نیازمند خودسازی است. خودسازی یعنی قوی شدن، یعنی پاک شدن از آلودگی ها، یعنی زدودن میکروب ها؛ میکروب غربزدگی، میکروب خودکوچک بینی، میکروب انفعال و وادادگی، میکروب منفعت طلبی های جناجی و …
علاوه بر این، دست یابی به دولت اسلامیِ مطلوب و دولتی که برازنده ملت ایران و برازنده اصول و آرمان های انقلاب باشد، یکی از مصادیق خودسازی است؛ از منظر رهبر بزرگوار انقلاب، تا دولت اسلامی به معنای دقیق کلمه شکل نگیرد، جامعه اسلامی متولد نخواهد شد و تا جامعه اسلامی وجود نداشته باشد، تمدن جدیدی شکل نخواهد گرفت. به بیان دیگر، تمدن نوین اسلامی زاییده جامعه اسلامی ای است که به ایده آل های خود تقرب پیدا کرده باشد با این ملاحظه که دولت اسلامی مسیر تقرب به ایده آل ها را هموار می کند … .

برنامه به علاوه چهل ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۷

http://gholami.sccsr.ac.ir/?p=2115