پایه های عقلانیت سیاسی در نهضت حسینی (ع)

موضوع این سخنرانی نگاهی به پایه های عقلانیت سیاسی در نهضت حسینی (ع) است. در ابتدا استاد غلامی ضمن تبیین حقانیت نهضت حسینی، فلسفه قیام امام حسین (ع) را تشریح کرده و با تببین جداگانه مهم ترین ارکان قیام مانند روشنگری و بیداری عقول، امر به معروف و نهی از منکر و غیره، تحلیلی جامعه شناختی از وضعیت جامعه اسلامی در سال 61 هجری ارائه می کنند. سپس استاد ضمن اشاره به شرایط غیرعادی جهان اسلام، مواجهه عادی با این شرایط را نکوهش کرده و با اشاره با فرصت های بی نظیری که هم اکنون پدید آمده، بر ضرورت مواجهه فوق العاده با شرایط حاضر تاکید می کنند.

http://gholami.sccsr.ac.ir/?p=2193